Reklamační řád

Reklamační řád IBO CZ s.r.o.

 

  1. 1.      Všeobecná ustanovení

1.1              Tento reklamační řád vydává společnost IBO CZ s.r.o., se sídlem: Uherský Brod, Předbranská 415, PSČ 688 01,  IČ: 283 19 621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61054 (dále jen „dodavatel“), aby poskytla informace svým zákazníkům (dále jen „kupující“) o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamace“) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

1.2              Tento reklamační řád se vztahuje pouze na kupní smlouvy uzavřené s kupujícími, jimiž jsou fyzické osoby, které při uzavírání a plnění smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

  1. 2.      Rozsah odpovědnosti za vady a záruční podmínky

2.1              V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

2.2              Za rozpor s kupní smlouvou, který existuje při převzetí věci kupujícím, se považuje též rozpor, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, pokud to nevylučuje povaha věci, nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2.3              Záruka se nevztahuje na případy, za které neodpovídá dodavatel, a to zejména:

a)      na závady vzniklé nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným postupem kupujícího,

b)      na závady vzniklé neodborným zásahem kupujícího,

c)      na závady vzniklé po převzetí věci kupujícím, například způsobené vnějším vlivem nebo třetí osobou,

d)      na závady, které mají povahu opotřebení způsobeného běžným užíváním, nebo

e)      na závady vzniklé působením přírodních živlů nebo vyšší mocí.

 

  1. 3.      Délka záruky

3.1              Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím.

3.2              Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce, nebo dodavatel výslovně nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu (v případě kupujícího-spotřebitele, je-li delší než 24 měsíců).

3.3              Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u dodavatele v záruční době, jinak zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá.

 

  1. 4.      Způsob vyřízení reklamace

4.1              Dodavatel přijímá reklamace ve svých provozovnách. Ke dni vydání tohoto reklamačního řádu se jedná o tyto provozovny:

Provozovna Brno

ul. Podlipná 133/13, 620 00 Brno-Tuřany, Czech Republic, Europe

Tel.: +420 515 145 910

E-mail: brno@ibocz.cz

4.2              Dodavatel nebo pracovník jím pověřený vyřizovat reklamace musí být v provozovně přítomen po celou provozní dobu.

4.3              Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, předložit doklad o nákupu zboží od dodavatele a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.

4.4              Dodavatel kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy právo z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

4.5              Kupující má, v závislosti na povaze vady, při uplatnění záruky tato práva:

a)      jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné; není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

b)      jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

c)      jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu; větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

d)      jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4.6              Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

4.7              O vyřízení reklamace dodavatel upozorní kupujícího prostřednictvím kontaktních údajů sdělených kupujícím při reklamaci.

4.8              Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Dodavatel však není v prodlení s vyřízením reklamace po dobu, po kterou kupující od dodavatele nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo dodavateli neposkytuje součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.

4.9              Dodavatel nebo jím pověřený pracovník kupujícímu písemně potvrdí údaj o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Hore